środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Deklaracja dostępnościDeklaracja dostępności


Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zdpkoscierzyna.pl

Data publikacji strony internetowej: 17.09.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  10.03.2021 r.


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa http://zdpkoscierzyna.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Uzupełnienie informacji o dostępie do tłumacza języka migowego
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo, niektóre materiały umieszczono w formie plików PDF
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.03.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aldona Borkowska
• E-mail:
zdp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl
• Telefon:
58 686 25 13

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie
 • Adres: ul. Drogowców 2
  83-400 Kościerzyna
 • E-mail: zdp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl
 • Telefon: 58 686 25 13

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich 
www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna


W przygotowaniu

—————————————————

Do pobrania:

wersja word: Deklaracja dostępności

wersja pdf: Deklaracja dostępności