środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Rozstrzygnięcie przetargu „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie″ w częśći 2,5,6,7,8

Zarząd  Dróg Powiatowych w  Kościerzynie  zawiadamia, że  w  wyniku postępowania przeprowadzonego  w  dniu  10  października  2014  roku  w  formie  przetargu nieograniczonego zgodnie  z  art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29  stycznia  2004 r. ( tj.  Dz. U. z 2013r. poz. 907) na:
 
„Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych w sezonie 2014/2015 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie ”


 
przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował  wyłącznie kryterium ceny.  
 
Część I:
Ofertę   Firmy Usługi  Wielobranżowe Landowska Irena    83-400 Kościerzyna ul. Ksawerego Dunikowskiego 14  –  odrzucono   – oferta nie spełniała warunków udziału w postępowaniu ( SIWZ)
 
Część II:
Została wybrana oferta Firmy  Usługowo – Handlowej  „SPYCH-KOP” inż. Mariusz Kulaszewicz   Kaliska 65    83-400 Kościerzyna  za cenę brutto 23 943,60 zł.
 
 Jednocześnie informujemy, zgodnie  z  art. 92 Pzp., że  w  postępowaniu   uczestniczyli i otrzymali punktację:
 
1. Firma Handlowo – Usługowo – Transportowa Roman Pinker 83-400 Kościerzyna ul. Wita Stwosza 16  punktacja  270,36 pkt.
 
2. Firma Usługowo – Handlowa   „ SPYCH-KOP” inż. Mariusz Kulaszewicz Kaliska 65 83-400 Kościerzyna punktacja 300,00 pkt.
 
. Część III:      
  Nie złożono żadnej oferty.
 
Część IV: nie została złożona żadna oferta.  
 
Część V:
Została  wybrana  oferta  firmy  Usługi  Wielobranżowe  Andrzej  Miloch  83-  441  Wiele, Przytarnia 29  za cenę brutto w wysokości : 45 360,00 zł .
Jednocześnie informujemy, że na część V została złożona tylko jedna oferta.   
 
Cześć VI:
 Została  wybrana  oferta  firmy  Usługi  Wielobranżowe  Andrzej  Miloch  83-  441  Wiele, Przytarnia 29  za cenę brutto w wysokości :  4 536,00 zł        
 
Jednocześnie informujemy, że na część VI została złożona tylko jedna oferta.
        
Część VII:
Została  wybrana  oferta POLKOMPLEKS”  Stanisław Ebertowski     83-400 Kościerzyna ul. Gdańska 13 za cenę brutto w wysokości: 15 984,00 zł .
 
Jednocześnie      informujemy,      zgodnie    z    art.  92  Pzp.,  że w postępowaniu uczestniczyli i otrzymali punktację:
 
1.   Zakład Usług Wielobranżowych Franciszek Kulaszewicz ul. Towarowa 13  83-400 Kościerzyna  punktacja  296,79 pkt.            
                                                       
2. „POLKOMPLEKS” Stanisław Ebertowski 83-400 Kościerzyna ul. Gdańska 13 punktacja  300,00 pkt.
 
Część VIII:    
Została  wybrana  oferta  firmy  Usługi  Wielobranżowe  Andrzej  Miloch  83-  441  Wiele, Przytarnia 29  za cenę brutto w wysokości : 6 264,00 zł.
 
Jednocześnie informujemy, że na część VIII została złożona tylko jedna oferta
 
Część IX:   
Nie złożono żadnej oferty.  
 
Zamawiający  zamierza podpisać z Wybranymi Wykonawcami umowę w sprawie  zamówień  publicznych  zgodnie  z  art.  94  ust.1  pkt.2  ustawy  Pzp,    z  zastrzeżeniem    art.  183,  w  terminie      nie    krótszym    niż    5  dni      od    dnia  przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 Z uwagi na brak ofert  Komisja przetargowa postanowiła ponownie ogłosić przetarg nieograniczony  na części: 1, 3, 4, 9.

 

Wersja dokumentu w formie pdf