środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Rozstrzygnięcie przetargu „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie″

Kościerzyna: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Numer ogłoszenia: 160755 – 2015;

data zamieszczenia: 04.11.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 143221 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Drogowców 2, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 058 6862513, faks 058 6862513.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje świadczenie niżej określonych usług w sezonie zimowym 2015/2016 w zakresie: 1.Odśnieżania dróg administrowanych przez Zamawiającego wykonywane będą posiadanymi przez Oferenta nośnikami lub ciągnikami z wykorzystaniem pługów lemieszowych użyczonych mu przez Zamawiającego lub w całości sprzętem ( równiarki samojezdne , ładowarki ,spycharki ) należącym do Oferenta . 2.Likwidacja śliskości na sieci drogowej administrowanej przez Zamawiającego wykonywane będą posiadanymi przez Oferenta nośnikami z wykorzystaniem piaskarek użyczonych mu przez Zamawiającego przy użyciu materiałów Zamawiającego ( soli i mieszanek piasku z solą) , 3.Uzupełniające przygotowanie mieszanki piasku z solą do zwalczania śliskości z materiałów Zamawiającego wykonywane będą sprzętem Oferenta ( ładowarki , ładowarki – koparki, spycharki ) oraz przez Zamawiającego ( własną koparką -ładowarką )na placu składowym Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie ul. Drogowców 2., 4.Załadunek : soli i mieszanek piasku z solą na sprzęt przeznaczony do ich rozsypywania , śniegu wykonywane będą sprzętem Oferenta ( ładowarki , ładowarko – koparki) lub przez Zamawiającego ( własną koparko – ładowarką) w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie. 5.Oferent przy sporządzaniu oferty uwzględni, że: – potrzeby Zamawiającego określane w poszczególnych dniach w okresie trwania umowy nie będą jednakowe, jak również to, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania przerw w wykonaniu umowy w zależności od warunków atmosferycznych i warunków ruchowych na administrowanej sieci drogowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Usługowo – Handlowa SPYCH-KOP inż. Mariusz Kulaszewicz, Kaliska Kościerskie 65, 83-400 Kościerzyna, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24387,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26850,00

 • Oferta z najniższą ceną: 26850,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29400,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Mirosław Skrzypkowski KAMIŚ Usługi Budowlane, Transportowe – usługodawca zrezygnował z podpisania umowy., Piekło Dolne ul. Krótka 4, 83-047 Przywidz, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 26100,00

 • Oferta z najniższą ceną: 26100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26100,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 3   

Nazwa: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Usługowa Paweł Owsianik, Liniewko Kościerskie 6A, 83-420 Liniewo, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 25500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 25500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 26100,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 5   

Nazwa: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Wielobranżowe Andrzej Miloch, Przytarnia 29, 83-441 Wiele, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 43500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43500,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 6   

Nazwa: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Wielobranżowe Andrzej Miloch, Przytarnia 29, 83-441 Wiele, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4620,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4400,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 7   

Nazwa: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • POLKOMPLEKS Stanisław Ebertowski, ul. Gdańska 13, 83-400 Kościerzyna, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16280,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15960,00

 • Oferta z najniższą ceną: 15960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 20000,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 8   

Nazwa: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Wielobranżowe Andrzej Miloch, Przytarnia 29, 83-441 Wiele, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6380,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,00

 • Waluta: PLN .

Wersja dokumentu w formie pdf.