środa, 19 stycznia 2022 - imieniny obchodzą: Henryk, Marta

NAPRAWY
NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH

wiecej


UTRZYMANIE CIĄGÓW
PIESZYCH

wiecej

Rozstrzygnięcie przetargu „Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg″

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie zawiadamia, że w wyniku otwarcia ofert w dniu 11.03.2014r., w postępowaniu o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907) na „Wykonanie remontu cząstkowego mieszankami mineralno – asfaltowymi nawierzchni dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie”

Komisja przetargowa przyjęła i zaakceptowała jako Wykonawcę w/w robót Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych S.A. 83-400 Kościerzyna ul. Drogowców 6 za cenę brutto 186 960,00 zł.

 

Jednocześnie informujemy, zgodnie z art. 92 Pzp., że w postępowaniu uczestniczyli i otrzymali punktację:


1. Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „DROMOS” Sp. z o.o.
83-300 Kartuzy ul. Gdańska 26                                        punktacja 221,79 pkt.

 

2. Przedsiębiorstwo Usług Drogowo – Mostowych S.A.
83-400 Kościerzyna ul. Drogowców 6                              punktacja 300,00 pkt.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował wyłącznie kryterium ceny.


Punktacja została obliczona zgodnie z pkt. 19.2. SIWZ.


Zamawiający zamierza podpisać z Wybranym Wykonawcą umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Wersja w formie dokumentu pdf