Komunikat ws umieszczania plakatów wyborczych

Komunikat w sprawie umieszczania plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym dróg powiatowych w powiecie kościerskim

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi, zaplanowanymi na 15 października 2023 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie informuje, że zgoda na umieszczenie plakatów i haseł wyborczych wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej. Z tego tytułu, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych, pobiera się opłaty.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 645) w niniejszym zakresie nie przewiduje żadnych zwolnień z obowiązku uzyskiwania zezwoleń, jak też z obowiązku uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego.

Opłaty naliczane są zgodnie z uchwałą Nr XIV/6/2020 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/63/2015 Rady Powiatu Kościerskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 3 marca 2020 r. poz.1247).

 

Umieszczenie plakatów / reklam wyborczych w pasie dróg powiatowych

 • Umieszczenie plakatu wyborczego w pasie drogowym drogi powiatowej wymaga zezwolenia zarządcy tej drogi. W celu uzyskania zgody na zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej należy złożyć wniosek dostępny na stronie internetowej:  www.zdpkoscierzyna.pl  
 • Za plakat wyborczy umieszczony bez takiej zgody naliczana będzie kara pieniężna.
 • Plakaty umieszczone w pasie drogowym lub w jego sąsiedztwie, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, będą usuwane.

 

Podstawy prawne regulujące umieszczenie plakatów i haseł wyborczych:

 • Art. 40 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych:

Zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem,  utrzymaniem
 i ochroną dróg, wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji administracyjnej  –  zezwolenie nie jest  wymagane w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c.

 • Art. 40 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych

Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.

 • Art. 40 ust. 6. Ustawy o drogach publicznych

Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, której wysokość tj. 2,00 zł za każdy dzień zajęcia 1 m2 reklamy. określa § 2 pkt. 2 lit. b Uchwały Nr XV/383/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 stycznia 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.

 • Art. 130. Kodeksu wyborczego:

§ 1. Odpowiedzialność za zobowiązania majątkowe komitetu wyborczego ponosi pełnomocnik finansowy.

§ 2. Bez pisemnej zgody pełnomocnika finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu wyborczego.

 • Art. 87. Kodeksu wyborczego:

          § 4. Koalicyjny komitet wyborczy powołuje:

1) pełnomocnika wyborczego uprawnionego, z zastrzeżeniem art. 127, do występowania na rzecz i w imieniu komitetu wyborczego;

2) pełnomocnika finansowego, o którym mowa w art. 127.

 • Art. 4 pkt 23 Ustawy o drogach publicznych:

reklama – umieszczone w polu widzenia użytkownika drogi tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe
w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185 i 2747), a także każdy inny nośnik informacji wizualnej, wraz z jej elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący znakiem drogowym, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.)), ustawionym przez gminę znakiem informującym o obiektach zlokalizowanych przy drodze,
w tym obiektach użyteczności publicznej, znakiem informującym o formie ochrony zabytków lub tablicą informacyjną o nazwie formy ochrony przyrody w rozumieniu art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375)

 • Art. 109. Kodeksu wyborczego

§ 1. Materiałem wyborczym jest każdy pochodzący od komitetu wyborczego upubliczniony i utrwalony przekaz informacji mający związek z zarządzonymi wyborami.

§ 2. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego, od którego pochodzą.

 • Art. 110. Kodeksu wyborczego

§ 1. Na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia

§ 3. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 5. Policja lub straż gminna jest obowiązana usuwać na koszt komitetów wyborczych plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

 § 6. Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

 

Warunki umieszczenia plakatów i haseł wyborczych w pasie drogowym:

 • Art. 45 pkt. 1 ppkt. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym

zabrania się umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu

 • Art. 39 ust. 1 pkt. 5 Ustawy o drogach publicznych:

zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.
W szczególności zabrania się umieszczania reklam poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem parkingów
i miejsc obsługi podróżnych.

Obszar zabudowany zgodnie z art. 2 pkt. 15 ustawy prawo o ruchu drogowym jest to obszar oznakowany odpowiednimi znakami drogowymi. Natomiast zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych, są to pionowe znaki D-42/43.

Reklamy nie mogą być lokalizowane w rejonie skrzyżowania oraz na słupach znaków drogowych i masztach, na których umieszczone są znaki drogowe.

 

Termin rozpatrzenia

do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku wraz z załącznikami

 

wniosek o umieszczenie plakatów wyborczych

Wytworzył:
A. Borkowska
(2023-09-18)
Udostępnił:
Aldona Borkowska
(2023-09-18 13:28:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Borkowska
(2023-09-18 13:40:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki