Deklarracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zdp.koscierzyna.ibip.pl/public/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody niezgodności z ustawą:

 • uzupełnienie informacji o dostępie do tłumacza języka migowego
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo, niektóre materiały umieszczono w formacie plików PDF
 • treści archiwalne niewykorzystane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aldona Borkowska.
 • E-mail: a.borkowska@powiatkoscierski.pl
 • Telefon: 607304300

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie
 • Adres: ul. Drogowców 2 83-400 Kościerzyna
 • E-mail: zdp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl
 • Telefon: 586862513

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie, ul. Drogowców 2

 • do biura prowadzi jedno wejście schodami na przeciwko parkingu dla interesantów
 • biuro znajduje się po prawej stronie na podwyższonym parterze
 • korytarz umożliwia swobodne poruszanie się interesantów
 • schody z poręczą
 • biuro oznakowane w sposób czytelny
 • podmiot umożliwia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 • oznakowany parking z nawierzchni utwardzonej - nawierzchnia bitumiczna
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • brak możliwości skorzystania tłumacza języka migowego

Ułatwienia

 • możliwość skorzystania z pomocy osoby, która w razie potrzeby wyjdzie z biura w celu obsługi interesanta
Wytworzył:
Udostępnił:
Aldona Borkowska
(2022-05-16 14:28:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Aldona Borkowska
(2022-05-16 14:28:47)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki